stock market 6531146 1280

Vad är Optioner och är det ett Alternativ att Handla med Optioner?

En option är ett enkelt kontrakt som tillåter en investerare att köpa eller sälja ett underliggande instrument som ett värdepapper, ETF eller index till ett specifikt pris under en viss tidsperiod. Men vad är optionshandel?

Oavsett om du föredrar att handla på aktiemarknaden eller föredrar att investera i en börshandlad fond (ETF) eller båda känner du säkert till grunderna i en mängd olika värdepapper. Men vad är egentligen optioner och vad är optionshandel?

Vad är optionr?

Optioner är ett kontrakt som gör det möjligt för en investerare att köpa ett underliggande instrument såsom ett värdepapper, ett Köp eller sälj en ETF eller till och med ett index till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod. Köp och försäljning av optioner sker på optionsmarknaden, där kontrakt baserade på värdepapper handlas.

Att köpa en option som gör att du kan köpa aktier vid ett senare tillfälle visas som ”Ring- Option” anger när du köper en option som låter dig sälja aktier vid ett senare tillfälle datum än ”säljoption” 

Dock är optioner inte samma sak som aktier eftersom de inte representerar ägande av ett företag. Och även om terminskontrakt används på samma sätt som optioner, anses optioner vara lägre risk eftersom du kan dra dig ur ett optionskontrakt när som helst. Priset på optionen (vår premium) är alltså en procentandel av den underliggande tillgången eller säkerheten. Exempel kommer nedan.

Vid köp eller försäljning av optioner har investeraren eller handlaren rätt att utnyttja denna option när som helst fram till utgångsdatumet. Så att bara köpa eller sälja en option betyder inte att du faktiskt måste utnyttja den vid köp/säljtillfället. På grund av detta system betraktas optioner som derivat, vilket betyder att deras pris härrör från något annat (i det här fallet värdet av tillgångar som marknaden, värdepapper eller andra underliggande instrument). Av denna anledning anses optioner ofta vara mindre riskfyllda än aktier.

Men varför skulle en investerare använda optioner? Tja, köpoptioner är i grunden en satsning på aktier för att öka, minska eller säkra en handelsposition på marknaden.

Priset du accepterar att köpa den underliggande säkerhet genom optionen kallas ” Lösenpriset ” och avgiften du betalar för att köpa det optionskontraktet betecknas som ”kallad ”premium”. När du bestämmer lösenpriset, satsar du på att tillgången (vanligtvis en aktie) kommer att gå upp eller ner i pris. Priset du betalar för detta spel är premien, vilket är en procentandel av värdet på den tillgången.

Det finns två olika typer av alternativ: Köp- och säljoptioner som ger investeraren rätt att sälja eller köpa värdepapper.

Försäljningsoptioner

En säljoption är ett kontrakt som ger investeraren rätt att sälja en specificerad mängd aktier (vanligtvis 100 per kontrakt) av ett specificerat värdepapper eller råvara till ett specificerat pris under en specificerad tidsperiod.

Liksom köpoptioner ger en säljoption näringsidkaren rätt att sälja ett värdepapper fram till avtalets utgångsdatum. Precis som med köpoptioner kallas priset till vilket du går med på att sälja aktien lösenpriset och premien är den avgift du betalar för säljoptionen.

Säljoptioner fungerar på samma sätt som köpoptioner, förutom att när du köper en säljoption för att göra vinst (eller säljer säljoptionen) vill du att priset på värdepapperet ska falla så kommer priset att stiga.

Till skillnad från köpoptioner är säljoptioner ju högre lösenpris, desto högre värde på säljoptionen.

Optionshandel är vanligtvis ett ”långt” alternativ, vilket innebär att du köper optionen i hopp om att priset ska gå upp. Men även om du köper en säljoption, köper du fortfarande en lång option.

Bortförsäljning av en option är att sälja den optionen men vinsten från försäljningen är begränsad till premien för optionen och risken är obegränsad.

För både köp- och säljoptioner är premierna högre ju mer tid som återstår på kontraktet.

Vad är optionshandel?

Optionshandel är helt enkelt handel av optioner och kommer vanligtvis att drivas med värdepapper i aktie- eller obligationsmarknad. Först och främst kan du bara köpa eller sälja optioner genom ett mäklarföretag.

När du köper en köpoption baseras lösenpriset för en option, säg på en aktie, på det aktuella priset på den aktien. Ett lösenpris som är lägre än aktiens aktuella aktiekurs ”in the money”, och omvänt är ett lösenpris som är högre ”out of the money”.

För säljoptioner (rätt att sälja), är fallet dock tvärtom. Om lösenpriset är under den aktuella aktiekursen anses det vara out of the money och vice versa. Och, ännu viktigare, alla ”in the money”-optioner (oavsett om köp- eller säljoptioner) är värdelösa vid utgången (så du vill verkligen ha ett ”in the money”-alternativ när du handlar på aktiemarknaden).

Ett annat sätt att tänka på detta är att köpoptioner i allmänhet är hausse medan säljoptioner i allmänhet är baisse.

Handel med säljoptioner

Att köpa en köpoption är i grunden en satsning på att priset på ett värdepappers aktie kommer att öka med tiden en förutbestämd tidsperiod kommer att öka. Om du ska Till exempel, om du köper en köpoption på en aktie, säg, för 1000 kr och känner dig hausse på aktien, förutspår du att aktiekursen för den aktien kommer att gå upp.

När du köper säljoptioner förväntar du dig att priset på det underliggande värdepappret faller över tiden. Om du till exempel köper en säljoption på DAX Index med ett aktuellt värde på 1 0000kr per aktie, är du baisse på aktiemarknaden och förväntar dig att DAX kommer att falla i värde över en tidsperiod.

Optionshandel påverkas i första hand av priset på det underliggande värdepapperet, tiden tills optionen löper ut och volatiliteten hos det underliggande värdepapperet. Premien för optionen bestäms av dess värde plus dess tidsvärde.

Historisk vs. implicit volatilitet

Volatilitet i optionshandel avser hur stora kurssvängningarna är för en viss aktie.

Precis som du kan föreställa dig betyder hög volatilitet i aktier att den är högre risk och omvänt betyder låg volatilitet lägre risk.

När man handlar med optioner på aktiemarknaden är aktier med hög volatilitet (de vars aktiekurser fluktuerar kraftigt) dyrare än de med låg volatilitet.

Historisk volatilitet är ett bra mått på volatilitet eftersom det mäter hur stark en aktie har varit under en ettårsperiod fluktuerad dag till dag. Å andra sidan är implicit volatilitet en uppskattning av en akties (eller värdepappers) volatilitet i framtiden baserat på marknaden vid tidpunkten för optionskontraktet.

Fördelar och nackdelar

Några av de viktigaste fördelarna med optionshandel kretsar kring deras upplevda säkerhet. Optionshandel är ofta mer motståndskraftig mot förändringar (och fall) i marknadspriser. Detta kan hjälpa dig att öka avkastningen på nuvarande och framtida investeringar, vilket kan ge dig bättre affärer på en mängd olika aktier, och kanske viktigast av allt, dra nytta av huruvida aktier stiger eller faller över tid utan att sätta dig direkt i de måste investera.

Naturligtvis finns det nackdelar med handelsoptioner – inklusive risken för en total förlust eller till och med att behöva göra ytterligare betalningar

Det finns en mängd olika sätt att tolka riskerna förknippade med optionshandel, men dessa risker kretsar främst kring nivån av volatilitet eller osäkerhet på marknaden. Till exempel är dyra alternativ de vars osäkerhet är hög – vilket innebär att marknaden för den specifika tillgången är volatil och mer riskfylld att handla med.

Alternativa handelsstrategier

Vid handel med optioner har kontrakt vanligtvis följande form:

Namn på leverantören, call eller put, utgångsdatum, aktiens namn och lösenpriset. Ett exempel på en köpoption för Tesla-aktier skulle se ut ungefär så här: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 01/13/21 Tesla 78.

Det finns många strategier du kan använda i optionshandel – alla relaterade till risk, belöning och andra faktorer varierar. Och även om det finns dussintals strategier (varav de flesta är ganska komplicerade), här är några av de viktigaste som jag tror rekommenderas för nybörjare:

Straddles och Strangles

På Straddles (Lång i detta exempel) förväntar du dig att tillgången (som en aktie) är mycket volatil, men du vet inte i vilken riktning den kommer att gå (upp eller ner). När du använder en straddle-strategi köper du, handlaren, ett köp och en säljoption till samma lösenpris, underliggande pris och utgångsdatum.

Denna strategi används ofta när en handlare förutser att ett visst företags aktie kommer att rasa eller skjuta i höjden, vanligtvis efter en händelse som en resultatrapport. Till exempel, om ett företag förbereder sig för att släppa sina resultat för tredje kvartalet den 31 juli, kan en optionshandlare använda en straddle-strategi för att köpa en köpoption som löper ut den dagen till den aktuella Apple-aktien och även köpa en säljoption som löper ut samma dag till samma pris.

På straddles (Lång i det här exemplet) köper en investerare samtidigt en call och en put för samma utgångsdatum för samma underliggande. Investerare som använder denna strategi antar att den underliggande tillgången (som en aktie) kommer att ha en dramatisk prisrörelse, men vet inte i vilken riktning. Det som gör en lång strypning till en något säker handel är att investeraren bara behöver aktien för att göra ett större drag än den totala premien som betalas, men det spelar ingen roll i vilken riktning.

Fördelen med en strypstrategi är att det är mindre risk för förlust eftersom premierna beror på hur alternativen är ”out of the money” – dvs billigare att köpa.

Iron condor

I denna strategi kan handlarens risk vara antingen konservativ eller riskabel beroende på deras preferenser. På Iron Condor är handelspositionen icke-riktad, vilket innebär att tillgången antingen kan gå upp eller ner – så det finns ett ganska brett utbud av vinstpotential. För att använda den här typen av strategi säljer du en put och köper en annan put med en lägre strejk (i huvudsak en putspread) och kombinerar dem genom att köpa ett call och ett call med en högre strejk (en call spread ) sålt. Dessa samtal och köp är blankningar.

Om aktiekursen ligger mellan de två köpen eller callsen, tjänar du (så om priset fluktuerar lite,  tjänar du pengar). Men strategin förlorar pengar om aktiekursen antingen stiger kraftigt över spreadarna eller faller kraftigt under spreadarna. Av denna anledning anses Iron Condor vara en marknadsneutral position.

Allmänna optionshandelsmisstag

Det finns det många misstag även erfarna handlare kan göra när de handlar med optioner.

Ett vanligt misstag handlare kan göra är att de tror att de måste behålla sin köp- eller säljoption tills utgångsdatum. Om den underliggande aktien för din option stiger kraftigt över en natt (fördubblar värdet på din köp- eller säljoption), kan du utnyttja kontraktet omedelbart för att skörda vinsten (även om du till exempel har 29 dagar kvar på optionen).

Ett annat vanligt misstag som handlare gör är att inte skapa en bra exitplan för ditt alternativ. De kan till exempel planera att lämna alternativet antingen när de går med förlust eller när de har gjort en vinst de vill. Så de typiska giriga problemen eller att inte acceptera några förluster.

Relaterade Inlägg